Kopfbereich

Текущи проучвания


Фокус: Миелопролиферативни заболявания/ неоплазми

Индикация Есенциална тромбоцитемия: Наименование на проучването ARETA

  • Индикация Есенциална тромбоцитемия: Наименование на проучването ARETA Анагрелид ретард срещу плацебо: Ефикасността и безопасността при пациенти "в риск" с есенциална тромбоцитемия (ARETA). Проучването се състои от мултицентрово, фаза III, рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване, за да се определи ефекта на "анагрелид ретард " при пациенти с есенциална тромбоцитемия (ЕТ) с "определена степен на  риск". 
  • Линк към проучването ARETA 

Индикация полицитемия вера: Наименование на проучването PEGINVERA

    • Проучване за безопасността на пегилиран интерферон алфа 2b за лечение на полицитемия вера (PEGINVERA).
    • Целта на това проучване е да се определи максималната поносима доза (MTD) на изследваното лекарство. Освен това, ще бъдат оценени безопасността и поносимостта и ще бъде извършен изследователски анализ на ефикасността и промяната в биомаркерите.

  • Линк към проучването PEGINVERA 

Фокус: Кардиология

Краткосрочно сравнително проучване на фармакокинетиката, фармакодинамиката и поносимостта на AOP200704 с Есмолол.